Etusivu
 

Yhdistyksen säännöt

KOIRAETSIJÄT – HUNDSÖKARNA ry

SÄÄNNÖT


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Koiraetsijät – Hundsökarna ry ja sen kotipaikka on Kirk-konummi.

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoitus on ylläpitää jäsentensä vapaa-ajan harrastustoimintaa kadonneiden/karanneiden koirien etsinnässä koiran kanssa ja kartuttaa heidän tietojaan ja taitojaan ko. harrastuksen parissa sekä herättää kiinnostusta harrastusta kohtaan ja tehdä sitä tunnetuksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kouluttaa etsijäkoirakoita etsimään kadonneita koiria. Yhdistys järjestää tiedotus- ja neuvontatilaisuuksia ja toimittaa toimintaansa liittyviä julkaisuja, joiden tarkoituksena on neuvoa koiranomistajia toimimaan oikein koiran kadotessa/karatessa ja myös jakaa valistusta siitä, miten koiran karkaamisia/katoamisia voidaan ennaltaehkäistä. Lisäksi yhdistys järjestää tosietsintöihin tähtäävien koirakoiden soveltuvuus- ja pätevyystestejä.

Yhdistys pyrkii yhteistyöhön viranomaisten ja muiden yhdistysten sekä muiden koirayhdistysten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräystä. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omai-suutta.

3. Yhdistyksen kielet

Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröinti- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

4. Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Perhejäseneksi voi liittyä varsinaisen jäsenen perheenjäsen, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta. Jäsen voidaan hallituksen yksimielisellä päätöksellä erottaa, jos hän on toiminut hyvien tapojen tai yhdistyksen toimintaperiaatteiden vastaisesti. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta sen varoihin.

6. Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseneltä ja perhejäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suu-ruudesta päättää vuosikokous.

7. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 1-2 varajäsentä. Puheenjohtaja valitaan 1 vuodeksi ja muut varsinaiset jäsenet valitaan 2 vuodeksi ja varajäsenet 1 vuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimeää keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun puolet tai lähinnä puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja kukin yksin.

9. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen tilit tarkastaa kaksi (2) vuosikokouksen valitsemaa tilintarkastajaa.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

10. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-maaliskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden sisällä siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja perhejäsenellä äänioikeus ja yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.


11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostilla, niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteensa.

12. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkas-tajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksu-jen suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut varsinaiset jäsenet joka toinen vuosi sekä varajäsenet
9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
11. kokouksen päätös

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat eläinsuojelun hyväksi. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

14. Muilta osin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

 

Kirjaudu sisään
Käyttäjänimi

Salasana

Kysely

Mitä harrastat koirasi kanssa?
Näytä tulokset

Päivitykset
©Koiraetsijat.fi
22.4.2005 alkaen 77121 kävijää.